CO2-prestatieladder

Een helder instrument dat aanzet tot CO2-bewust handelen bij aanbestedingstrajecten

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Sinds 2011 is aansluiting gezocht bij de CO2-prestatieladder. Het doel van de ladder is:

  • Bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen;
  • Permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen;
  • Maatregelen daadwerkelijk uit te voeren;
  • Verworven kennis transparant te delen.

De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van aanbestedingen. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces. PQR is sinds maart 2012 gecertificeerd CO2-prestatieladder niveau 3 en sinds augustus 2017 voor het hoogste niveau 5! Certificerende instantie is KIWA. Bekijk onderaan de pagina het certificaat 'CO2-bewust, niveau 5'.

PQR verlaagt in 2017 weer haar CO2-uitstoot

In het kader van de CO2-prestatieladder is PQR gehouden ieder jaar een inventarisatie doen van haar CO2-uitstoot. De investeringen die gedaan zijn in het pand in de Meern hebben in voorgaande jaren al aan de CO2-verlaging een substantiële bijdrage geleverd. Door het vervangen de luchtbehandelings-unit is de uitstoot die verband houdt met koeling en verwarming drastisch verminderd met 65%. Ook voor het komende jaar worden er weer nieuwe initiatieven genomen om de CO2-reductie blijvend te verlagen.

Wij stellen het ook zeer op prijs als onze klanten en toeleveranciers met ons willen meedenken over initiatieven waarmee we in de gehele keten - dat wil zeggen niet alleen bij PQR, maar ook bij onze klanten en toeleveranciers - een actieve bijdrage kunnen leveren aan de CO2-reductie.

PQR pand heeft energielabel A

In het kader van het continue streven naar de verlaging van de CO2 Footprint heeft PQR gezamenlijk met de eigenaar van haar kantoorpand NSI, wijzigingen aangebracht met als resultaat dat het PQR kantoorpand energielabel A mag dragen.

De belangrijkste verbeteringen hebben te maken met de vervanging van de verwarmings-/koelingsinstallatie. Deze is vervangen door een installatie die werkt met warmtepompen in combinatie met een CV-Ketel. Deze laatste hoeft alleen op echt koude dagen bij te springen. Ook is geïnvesteerd in de verlichting. Alle verlichting is vervangen door energie zuinige LED of T5 verlichting. Tot slot is er, daar waar nodig in het pand, isolatie toegepast.

Verder is er gezocht naar een methode om uitsluitend te verwarmen/koelen of te verlichten indien hier behoefte aan is. In het kader van het nieuwe werken zijn medewerkers veelal vrij om te bepalen wanneer zij op kantoor aanwezig zijn en delen zij ook hun eigen werktijden in. Het is dus niet meer vanzelfsprekend om het gehele pand op werkdagen te verwarmen en verlichten, er moet naar behoefte verwarmd en verlicht kunnen worden. Om dit laatste te realiseren wordt er in het nieuwe systeem gebruik gemaakt van afzonderlijke thermostaten per ruimte waardoor de verwarming of koeling in deze ruimte ingeschakeld moet worden indien men hier gebruik van wil maken. De verlichting is op haar beurt voorzien van bewegingssensoren in iedere ruimte zodat deze alleen bij aanwezigheid van medewerkers verlicht worden.

Al deze maatregelen hebben geleid tot een aanzienlijke reductie van de CO2 Footprint en daarmee het behalen van Energielabel A.

Bekijk hier het afgegeven Energielabel A

Carbon footprint PQR

Inzicht in PQR's CO2-emissie:

Reductie van PQR’s CO2-emissie

Keteninitiatief PQR Experience Center

Overige documenten

PQR verduurzaamt! In het kader van de vermindering van CO2-uitstoot én het meewerken aan een spitsmijdingsprogramma (Breikers) zijn er vanaf nu twee e-bikes beschikbaar bij PQR. Al onze medewerkers kunnen gratis gebruik maken van deze e-bikes, nadat...