Payday Advance Chickasha OkPay Day LoansViagra For Sale No PrescipstionGoogleNews

De zes fasen van de PQR-projectaanpak

De PQR-projectaanpak is gebaseerd op een methodologie van het model Twynstra & Gudde en wordt binnen PQR geborgd door de projectmanager. Het model laat zes helder gedefinieerde fasen zien, waarbij telkens één of meerdere documenten gepresenteerd worden. Aan iedere fase-overgang gaat vooraf een beslismoment, de Go of No-Go. Afhankelijk van de opdracht kan een fase opgesplitst worden in deelprojecten met eigen beslismomenten. Iedere fase levert output op, die weer als input dient voor de volgende fase. De output bestaat uit managementproducten (opleverdocumenten) en specialistische producten (opgeleverde infrastructuur zoals een storage-, server-, netwerk- of desktopomgeving en bijbehorende ontwerpen en parameterdocumentatie).

Met de IPMA-certificering van de PQR-projectorganisatie toont PQR aan dat zij de kwaliteit van de projectmatige aanpak op een hoog niveau uitvoert.

Stappenplan PQR-projectaanpak 

Fase 1: Initiatiefase

Dit is de fase waarin het idee (lampje) wordt gevormd en de business case (rechtvaardiging van het project) wordt opgezet door de klant in samenwerking de projectmanager vanuit PQR.

Opleverdocument:

 • Business Case

Fase 2: Definitiefase

De definitiefase is de fase waarin het doel (zeilboot) bepaald wordt. Hier kijken we naar de wensen en eisen van de klant en worden functionele keuzes vastgelegd. Hierbij zal tevens het Management Overview I worden gepresenteerd.

Opleverdocumenten:

 • Nulmetingrapport
 • Programma van Eisen
 • Functioneel Ontwerp
 • Management Overview I

Fase 3: Ontwerpfase

In de ontwerpfase wordt het projectplan uiteengezet en vertalen we het programma van eisen samen met het functioneel ontwerp naar het uiteindelijke technisch ontwerp (bouwtekeningen). Hierbij wordt tevens het Management Overview II in detail uitgewerkt en aangeboden (mensen, middelen & materialen)

Opleverdocumenten:

 • Projectplan
 • Technisch Ontwerp
 • Management Overview II

Fase 4: Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase worden alle taken, bevoegdheden & verantwoordelijkheden vastgelegd (logboek) in het Plan van Uitvoering. Dit plan is dé leidraad om van het idee, via de ontwerpfase tot het beoogde projectresultaat te komen. In deze fase leggen we ook de parameters van de infrastructuur vast.

Opleverdocumenten:

 • Plan van Uitvoering
 • Parameterdocument

Fase 5: Realisatiefase

In de realisatiefase bouwen we de omgeving en worden er diverse testen uitgevoerd om tot een succesvol eindresultaat te komen. Het project wordt in deze fase gerealiseerd (knoop). Deze fase kan bestaan uit meerdere deelprojecten en deelopleveringen die tezamen het uiteindelijke projectresultaat vormen.

Opleverdocumenten:

 • Proof of Concept
 • Pilot
 • Test & Acceptatie
 • Proefmigratie
 • Uitrol / Migratie

Fase 6: Nazorgfase

Uiteindelijk moet het beheer (sturing) worden uitgevoerd door de klant. Per slot van rekening wil de klant '1 kapitein op het schip': de ICT-beheerorganisatie van de klant. In deze fase zal ook de oplevering worden gedaan, met mogelijke restpunten en vervolgacties voor de klant. Uiteindelijk zal er decharge worden verleend aan PQR. PQR zal de restpunten op zo'n kort mogelijke termijn afhandelen.

Opleverdocumenten:

 • Opleverdocument  

Go/No-Go tussen de fases

De klant heeft tussen elke fase de mogelijkheid om een Go / No-Go te geven. Zo blijft hij aan het roer en neemt hij steeds de beslissingen aangaande het vervolg. PQR heeft hierbij een adviserende rol. In het geval van een project dat reeds gestart is kan PQR ook voor of na elke fase ingezet worden om het beoogde projectresultaat op te leveren. PQR zal dan de reeds opgeleverde documenten en producten reviewen alvorens de volgende fase in te gaan. PQR stelt hierbij randvoorwaarden om de gewenste kwaliteit te kunnen garanderen.

pdf Schematische weergave PQR-projectaanpak (stappenplan) 

pdf Schematische weergave PQR-projectaanpak (model)