Payday Advance In Flint MiCash Advance IndianaViagra Online In CanadaGoogleNews

PQR is zich bewust van haar rol in de maatschappij

Dit reikt verder dan alleen de financieel-economische aspecten van de bedrijfsvoering. Het betekent dat wij ons bewust zijn van de impact die de organisatie heeft op de mensen, haar personeel, op het milieu en op de maatschappij, zowel in positieve als in negatieve zin. Een belangrijk criterium is evenwicht; alle positieve en negatieve aspecten van de bedrijfsvoering zijn in kaart gebracht. Dit geeft transparantie en leidt tot continue verbetering.

Concreet heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betrekking op de volgende kernthema's:

 • Maatschappelijke betrokkenheid;
 • Mensenrechten;
 • Arbeidsvoorwaarden;
 • Milieu;
 • Beleid en eerlijke bedrijfsafspraken.

MVO - Concreet

PQR kijkt naar de footprint van de eigen organisatie, maar zo mogelijk nog belangrijk is dat PQR beïnvloeder is in de gehele keten. We adviseren klanten in het verminderen van hun footprint

Als het om arbeidsvoorwaarden gaat, zorgen wij ervoor dat de primaire en secundaire voorwaarden, alsmede de werksfeer, optimaal zijn. Wat het milieu betreft, is de belangrijkste bijdrage van PQR de implementatie van oplossingen die ervoor zorgen dat applicaties beschikbaar zijn. Altijd en overal. Zodat altijd en overal kan worden gewerkt, wat een enorme reductie oplevert in het woon-werkverkeer en daarmee de CO2 uitstoot. Bovendien besparen de technische oplossingen op het gebied van virtualisatie en consolidatie op stroomverbruik.

PQR verzorgt niet alleen de uitvoering, maar neemt hierin ook een adviserende rol.

PQR is een commerciële organisatie met diverse leveranciers die op een aantal vlakken onderling concurrerend zijn. Maar PQR doet ook zaken met de overheid. Zowel aan de leverancierskant, als aan de afnemerszijde, kan een organisatie als PQR alleen duurzaam en constructief blijven samenwerken indien er duidelijke richtlijnen zijn op het gebied van integriteit, respect en privacy.

Kwaliteitsnormen

Bij PQR werken we volgens standaard procedures en geldende kwaliteitseisen. Naast de al lang in bezit zijnde ISO 9001-certificering is PQR sinds augustus 2010 gecertificeerd voor ISO 14001 (milieu). Naast de interne verbeterdoelstellingen met betrekking tot milieu, zoals vergroening van het wagenpark en gescheiden afvalinzameling, is met name de externe invloed in de keten door PQR van belang. Door middel van onze waardeproposities geven wij klanten een onderbouwd advies om ook via deze weg hun (milieu)doelstellingen op het gebied van MVO te realiseren.

Gedurende het jaar vinden er doorlopend interne audits, conform de ISO 9001-2008 & ISO 14001 norm, plaats en tweemaal per jaar is er een kwaliteitsoverleg binnen het managementteam. Daar waar nodig wordt er tussentijds bijgestuurd. Ten aanzien van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt de richtlijn, zoals opgenomen in ISO 26000 gehanteerd.

We schenken specifiek aandacht aan de klanttevredenheid, die we door middel van een jaarlijks Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) toetsen. Uiteraard wordt ook, tussen de werkzaamheden door, de voortgang van projecten bij onze klanten nauwlettend in de gaten gehouden door onze projectmanagers. Bij oplevering vindt een evaluatiegesprek plaats en worden de bevindingen op papier vastgelegd.

Naast het extern gerichte onderzoek, wordt ook periodiek een Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. PQR scoort hier gemiddeld boven de benchmark.

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. PQR heeft sinds 2011 aansluiting gezocht bij dit initiatief. PQR is sinds maart 2012 gecertificeerd CO2-prestatieladder niveau 3. Lees hier hoe.

MVO & Beleid: gedragscode

PQR stelt alles in het werk om er voor te zorgen dat alle afdelingen en haar medewerkers zich maatschappelijk verantwoord opstellen. Het is onderdeel van PQR's visie en bedrijfsbeleid. Sinds eind 2009 heeft PQR een gedragscode of ‘Code of Conduct' opgesteld.

Stand van zaken

 • De PQR gedragscode is december 2009 opgesteld.
 • De code wordt verankerd in de Algemene Arbeidsvoorwaarden. Deze maken deel uit van de individuele arbeidsovereenkomst.
 • Er is binnen de onderneming een compliance-officer benoemd die toeziet op de naleving van de gedragscode. Deze compliance-officer is Guy Schefman (Manager Operations), te bereiken via tel. 030-6629729.

MVO & Duurzaam ondernemen

PQR gaat bewust om met haar ‘footprint'; de impact van de bedrijfsactiviteiten op het milieu. We zijn continu op zoek naar duurzame initiatieven die de wereld van morgen en van de volgende generatie ook in tact houden. We dragen bij aan milieu- en klimaatvriendelijkheid door afvalstoffen gescheiden te verwerken en te recyclen, energieverbruik structureel te beperken, thuiswerken te stimuleren en te faciliteren bij onze klanten.

IT-afdelingen zijn volgens onderzoekers van Gartner wereldwijd verantwoordelijk voor 2% van de totale CO2-uitstoot. Het is zeker zo dat nieuwe technologieën dit aandeel kunnen verkleinen. PQR loopt sinds haar bestaan altijd al voorop in het adopteren van de nieuwste technologieën. Voor vraagstukken op het gebied van efficiënter werken, mobiliteit en energieverbruik heeft PQR dan ook een aantal beproefde oplossingen, waarmee onze klanten hun duurzame doelstellingen kunnen realiseren.

Denk bovendien eens na over de besparingen die IT kan leveren op de overige 98%?!

IT kan wereldwijd duidelijk bijdragen aan de beperking van uitstoot en duurzaamheid in het algemeen door bijvoorbeeld automatisering van processen, virtual meetings, thuis en mobiel werken etcetera.

MVO & Maatschappelijke betrokkenheid

Ondernemen houdt meer in dan alleen resultaten boeken. Waarden die te maken hebben met een gezonde en respectvolle omgang met mens, milieu en maatschappij laten we bij PQR eveneens meewegen in onze bedrijfsvoering. Wij willen actief betrokken zijn bij onze klanten, onze medewerkers en onze partners en zijn ons bewust van onze rol in de samenleving.

In 2005 is op initiatief van onze medewerkers het PQR-fonds opgericht. Hiermee worden kleinschalige projecten ondersteund, waarbij de inzet van ICT de situatie verbetert van kinderen en volwassenen die ziek, gehandicapt of anderszins beperkt zijn. Zo hebben wij het afgelopen jaar doelen ondersteund zoals Stichting Kika, Ronald McDonald huis, Duchenne Heroes, Maxima College, het Academisch Ziekenhuis Maastricht en Stichting Dada.

Daarnaast versterken we graag onze collegiale banden door het organiseren van activiteiten buiten de werksfeer om of zetten we ons in voor een goed doel als ‘Ride for the Roses', een fietsactie voor het KWF kankerbestrijding, de ‘Jan Janssen Classic' (fonds gehandicaptensport) of fietsen we - op persoonlijk initiatief van een medewerker van onze partner HP - voor het goede doel de Mont Ventoux op. Ook worden oude laptops intern voor een kleine bijdrage doorverkocht. Deze opbrengst komt vervolgens volledig ten gunste van het PQR-fonds.

MVO & Personeel

Uitgebreide aandacht voor personeel is geen trend voor PQR, het past bij onze cultuur en kernwaarden.
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers hun taken op een verantwoorde en gezonde manier kunnen uitoefenen en in een omgeving die hen daartoe ook in staat stelt.

Tevens biedt PQR haar medewerkers tijd en uitgebreide mogelijkheden tot zelfontplooiing en verdere ontwikkeling. Er is veel aandacht voor trainingen, certificeringen etcetera. Koploper zijn in (technische) kennis is een speerpunt van PQR en dus ook voor haar medewerkers.

Voorbeelden binnen PQR:

 • Rie/arboplan, werkplek & -houding coördinator, stoelmassages, bedrijfsfitness;
 • Competentiemanagement, Talent Management, Performance Management Cyclus;
 • Competentiegerichte trainingen (bijvoorbeeld presentatietechnieken, didactische vaardigheden, time management en braintraining);
 • Congresdeelnames in binnen- en buitenland;
 • Samenwerking FLBS (Frontline Business School);
 • ROC stageplaatsen.